วันที่   16   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13.00-16.30   - จองหอประชุมพลเอกสุจินดาคราประยูร วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2567 เวลา 12.00 - 16.30 น. ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ห้อง King ม.4/3, 5/3, 6/3  100  นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณะ