วันที่   17   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13.00-16.30   - ขอจองหอประชุม เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเเข่งขัน ธนาคารกสิกร ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา ผู้เข่าร้วม นักเรียนชั้น ม.4 ขอใช้ไมค์ เเละเครื่องเสียง  420 คน  นางสาวกัญญณัช แจ่มแจ้ง